martes, 3 de diciembre de 2013


Next collective exhibition in which I'm taking part with my recent artwork on canvas at the 5th Base Art Gallery, 23 Heneage St, London E1 5LJ
Private view Thursday 5th of December at 18.30h
Follow the link on facebook
Defragmented Exhibition

Pròxima exposició col·lectiva en la qual participe amb la meua obra sobre llenç més recent a la galeria d'art 5th Base, 23 Heneage St, London E1 5LJ
Inauguració el proper dijous 5 de desembre a les 18.30h
Seguiu el link en facebook
Exposició Defragmented 

Proxima exposición colectiva en la que participo con mi obra sobre lienco más reciente en la galería de arte
5th Base, 23 Heneage St, London E1 5LJ
Inauguración el próximo jueves 5 de diciembre a las 18.30h
Seguid el link en facebook
Exposición Defragmented 

domingo, 6 de octubre de 2013


A still image of one of my early video artworks created in 2006 and selected in the IX Edition "Premis Tirant 2007" competition, Valencia, Spain. 

Imatge fixa d'una de les meues primeres peces de video art creada en 2006 i sel·leccionada en la IX Edició del concurs "Premis Tirant 2007",  Valencia.

Imagen fija de una de mis primeras piezas de video arte, creada en el 2006 y seleccionada en la IX Edición del conurso "Premis Tirant 2007", Valencia.Clik on the link to watch it on vimeo Speed & Bacon (Wet Dream)
Clica per a vore el video
Clica para ver el video

lunes, 2 de septiembre de 2013
Still of my last video creation selected for the Raw Material exhibition at Sicart Art Gallery, C/ Font, 44, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, Spain
Imatge de la meua última video creació sel·leccionada per a l'exposició Matèria Primera a la galeria d'art Sicart, C/ Font, 44, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, Espanya
Imagen de mi última videocreación seleccionada para la exposición Materia Prima en la galería de arte Sicart, C/ Font, 44, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, Espanya
 
Clik for watching the video Múltiples intents
Clica per a vore el video
Clica para ver el video

Raw Material is the view of different artists with a common nucleus, an intrinsic critique of a society that is decaying towards an attitude that, being conscious of the changes that have provoked the actual situation, shows a willingness to continue fighting, learning and constructing ephemeral realities to make more enjoyable what is coming, a changeable path, an uncertain future.

Matèria Primera son les visions de diferents artistes amb un mateix nucli, una crítica intrínseca d’una societat que fins al moment ha anat en decadència envers una actitud que, conscient dels canvis provocats per la situació actual, mostra les ganes de seguir lluitant, aprenent, construint realitats efímeres per fer més amè allò que està per venir, un camí volàtil, un futur incert.

Materia Prima son las visiones de diferentes artistas con un mismo núcleo, una crítica intrínseca de una sociedad que hasta el momento ha ido en decadencia hacia una actitud que, consciente de los cambios provocados por la situación actual, muestra las ganas de seguir luchando, aprendiendo, construyendo realidades efímeras para hacer más ameno aquello que está por venir, un camino volátil, un futuro incierto.
Núria Miret, Comissària, Curator.


From the reflection of the actual situation in the art world, considering the fact of returning to the raw material, the generator of new ideas, offering opportunities of interpretation and alternative ways of understanding and expressing the changes with which we are experimenting, betting on new, fresh art, we are presenting artists who have innovative proposals, ideas or projects that allow progress in time of crisis and open new ways in contemporary art with a future plan.

A partir de la reflexió sobre la situació actual de l’art, plantejant el fet de tornar a la matèria primera, al motor generador d’idees, oferint oportunitats d’interpretació i vies alternatives d’entendre i expressar els canvis que estem experimentant, apostant per l’art més jove, ens hem adreçat als artistes que treballen per mostrar propostes, idees o projectes innovadors que permetin seguir avançant en temps de crisi i obrir noves vies dins l’art contemporani amb una projecció de futur.

A partir de la reflexión sobre la situación actual del arte, planteando el hecho de volver a la materia prima, el motor generador de ideas, ofreciendo oportunidades de interpretación y vías alternativas de entender y expresar los cambios que estamos experimentando, apostando por el arte más joven, nos hemos dirigido a los artistas que trabajan para mostrar propuestas, ideas o proyectos innovadores que permitan seguir avanzando en tiempos de crisis y abrir nuevas vías en el arte contemporáneo con una proyección de futuro.
Ramon Sicart i Batet, director de Sicart.  
  
 Clik for more information about the exhibition Galeria Sicart - Raw Material
Clica per a més informació sobre l'exposició
Clica para más información sobre la exposición 

lunes, 19 de agosto de 2013


Selected for the exhibition Raw Material at Sicart Art Gallery C/ de la Font, 44
Vilafranca del Penedès 08720 (Barcelona)

Seleccionada para la exposición Materia prima en la Galeria de Arte Sicart C/ de la Font, 44
Vilafranca del Penedès 08720 (Barcelona)

miércoles, 19 de junio de 2013


Teaser Ana, Elmala3ien short film, in which I did the art direction, consctructed props and set up the scenes during the filming days.

Teaser Ana, del corto Elmala3ien, del cual hice la direccion artística, construcción de elementos de utilería y el montaje de las escenas durante los días de rodaje.

lunes, 17 de junio de 2013


Teaser Emad, Elmala3ien short film in which I did the Art direction, constructed the props and set up the scenes during the filming days.

Teaser Emad, del corto Elmala3ien, del cual hice la dirección artística, la construcción de elementos de utilería y el montaje de las escenas durante los días de rodaje.

viernes, 24 de mayo de 2013
Looking back to 2006: selection of three pieces of the my series: Esguard Humit 1: 21
an installation composed of 21 artwork pieces of photography and resin on textile.
It is incredible the evolution on the creation, the relation between the previous artworks and the recent ones, which wouldn't exists without all the previous work.

Mirando atrás al 2006: selección de tres piezas de mis series: Esguard Humit 1: 21
una instalación compuesta de 21 piezas de obras de arte de fotografía y resina sobre tela.
Es increíble la evolución en la creación, la relación entre las obras de arte previas y las más actuales, las cuales no existirían sin todo el trabajo previo.

Mirant cap arrere al 2006: sel·leccó de 3 peces de les meues series: Esguard Humit 1: 21
una instal·lació composta de 21 peces d'obres d'art de fotografia i resina sobre tela.
És increïble l'evolució en la creació, la relació entre les obres d'art prèvies i les més actuals, les quals no existirien sense tot el treball previ.

miércoles, 15 de mayo de 2013


My contact cards, own design from one of my artworks.

Les meues targetes de contacte, dissenyat per mi a partir d'una de les meues obres.

Mis tarjetas de contacto, diseñadas por mí a partir de una de mis obras.

martes, 14 de mayo de 2013Working on a new videocreation.

Trabajando en una nueva videocreación.

Treballant en una nova videocreació.

martes, 30 de abril de 2013


Private view of the exhibition at Debut Contemporary
where I am exhibiting my artowrk Absum-Adsum (Ascending)
Inauguració de l'exposició a Debut Contemporary on expose la meua obra Absum-Adsum (Ascending)
Inauguración de la exposición en debut Contemporary donde expongo mi obra Absum-Adsum (Ascending)

miércoles, 24 de abril de 2013

lunes, 22 de abril de 2013
Absum-Adsum (Light) (Llum) (Luz)
Transfer and paper on canvas
Transferencia y papel sobre tela
30 x 20 cm
2013

miércoles, 17 de abril de 2013


Absum - Adsum (Ascending) 
currently exhibited in Debut Contemporary, 82 Westbourne Grove, Notting Hill, London.
Transfer and oil paint on canvas.
50 x 70 cm
2013

Absum-Adsum (Mirror)
Transfer on canvas
30x40cm
2013

jueves, 7 de marzo de 2013

Selection of Photographs. Selección de fotografías. Selecció de fotografies. "Temporània"

Temporània 8, 9, 10, 11, 12, 13
Fotografia digital sobre paper fotogràfic. Fotografía digital sobre papel fotográfico. 
Digital photograph on photographic paper.
50 x 40 cm
2012